Уведомление за риск

Admiral Markets UK Ltd е оторизирана и регулирана от Комисията по финансов надзор (FCA), регистрационен номер 595450. Ние също така сме регулирани и под Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID) по отношение на други офиси в рамките на Европейския съюз според Процедурите за разрешаване на MiFID.

Нашите данни за лицензиране и разрешенията ни могат да бъдат намерени на сайта на https://www.fca.org.uk/register/. Седалището на Admiral Markets UK Ltd е 16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ.

Целта на този документ е да ви посъветва за възможните рискове, свързани с търговията на Договори за разлика (CFDs) и валутни двойки (Forex, FX), както се изисква съгласно Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID) и FCA. Чрез преглед на този документ за оповестяване, Вие не сте задължени да се ангажирате с инвестиция с нас; въпреки това, съдържанието е базирано на предложението да търгувате с Admiral Markets UK Ltd. Известно е, и затова трябва да се отбележи, че това Уведомление за риск не съдържа всички рискове, свързани с търговията на ДЗР и Forex и е там като ръководство за подпомагане на Клиента, признавайки възможните рискове. Всеки Клиент трябва да гарантира, че неговото решение е направено въз основа на базисната информация, и че е доволен от предоставената му информация. Ако не сте сигурни или не разбирате това Уведомление за риск, моля потърсете независим финансов съвет.

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ДОЛУ, ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ КАКВАТО И ДА БИЛО ТЪРГОВИЯ С НАС

Преди да търгувате с ДЗР и Forex, трябва да сте наясно с включените рискове. Високото ниво на ливъридж, свързано с тези видове инвестиции означава, че степента на риск в сравнение с други финансови продукти е по-висока. Ливъриджът (или маржин търговията) може да работи срещу и за Вас, водейки до значителни загуби за Вас, както и до значителна печалба.

Admiral Markets предлага 'Само изпълнение', без да бъдат дадени консултации във връзка с Вашата търговска дейност!

Предходните резултати от тези видове инвестиции не гарантират никакви бъдещи резултати. Трябва да имате предвид всяка комисионна и данъчни задължения, които Вие лично ще имате от инвестирането при нас.

Admiral Markets UK Ltd не поема отговорност за всякакви данъци, които може да се наложи да платите за всички печалби, реализирани по времето, докато сте притежавали сметка при нас.

Търговията въз основа на марджин включва висока степен на риск и не е подходяща за всички инвеститори. Високото ниво на ливъридж може да работи срещу Вас, както и за Вас и бързината, с която могат да възникнат печалби и загуби означава, че клиентите трябва да следят отблизо позициите - изключителна отговорност на клиента е да следи отворените сделки. Преди търговия, трябва внимателно да помислите за инвестиционните си цели, нивото на финансов опит и риск апетита. Ако сте като цяло несигурен относно годността на продуктите, предлагани от Admiral Markets UK Ltd, моля потърсете независим финансов съвет. Винаги има връзка между високото възнаграждение и високия риск. Всеки вид пазар или спекулативна търговия, от които може да се получи необичайно висока възвръщаемост се подлагат на висок риск. Само излишък от средства би трябвало да се поставя в риск и всеки, който не разполага с такива средства не трябва да участва в търговията с ДЗР или Forex.

ТЪРГОВИЯТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСИЧКИ. ТЪРГОВИЯТА С CFDs И FOREX ВКЛЮЧВА ВИСОКИ РИСКОВЕ И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПЪЛНА ЗАГУБА НА ВАШИТЕ СРЕДСТВА

Съгласно MiFID и регулацията, Admiral Markets UK Ltd се задължава да представи този документ за оповестяване на риска и разкрива как успяваме да се справяме с Конфликта на интереси, Най-доброто изпълнение, както и въпроси, свързани с процедурата за подаване на жалби, които може да имате срещу нас, както и нашия регулаторен статут.

Нашата Политика за конфликт на интереси и Политиката за най-добро изпълнение са на разположение на нашия сайт: https://www.admiralmarkets.com.

Ако имате оплакване за услугата, който сте получили от нас, моля свържете се с: compliance@admiralmarkets.co.uk. Подробно описание на нашия процес за подаване на жалби може да бъде намерено на нашия сайт.

Различните инструменти включват различни нива на излагане на риск и при вземането на решение дали да търгувате с такива инструменти трябва да сте наясно със следните точки:

1. CFDs по принцип

ДЗР (договори за разлики) са сложни финансови продукти, които обикновено само се затварят, когато клиента избира да затвори съществуваща отворена позиция и затова обикновено нямат определен падеж.

ДЗР-та може да се оприличат на фючърси, които могат да бъдат поети във връзка с определени индекси, благородни метали, петрол, стоки или финансови инструменти. Въпреки това, за разлика от други фючърси, тези договори могат да бъдат установени само в брой. Инвестирането в CFDs носи рискове, подобни на инвестирането във фючърси и трябва да сте наясно с това. Сделките с ДЗР-та може да имат и условно задължение и трябва да сте наясно с последиците от това, както е посочено в параграфи 3, 5, 17 и 18 по-долу. Всички сделки с CFDs са договори за разлика, което означава, че клиентите не разполагат с никакво право върху базовия инструмент или правата, които са прикрепени, освен ако изрично не е упоменато в CFD. Това включва и никакво право на пълномощия с акциите или правото на глас.

2. Инвестиции във Форекс, индекси, благородни метали, петрол и суровини

Инвестирането във Forex, индекси, благородни метали, петрол и стоки носи подобни рискове като инвестициите във фючърси и трябва да сте наясно с това. Маржин сделките с форекс, индекси, благородни метали, петрол и стоки могат да имат и условни задължения и трябва да сте наясно с последиците от това, както е посочено в параграфи 3 и 4 по-долу.

В допълнение към стандартните оповестявания, съдържащи се в това Уведомление за риск, трябва да сте наясно, че маржин търговията с Форекс, индекси, благородни метали, петрол и стоки е една от най-рисковите форми на инвестиции на разположение на финансовите пазари и е подходяща единствено за опитни лица и институции. Като се има предвид възможността от загуба на цялата инвестиция, спекулациите в благородни метали, индекси, петрол, суровини или на валутните пазари следва да се извършват само с фондове за рисков капитал, така че ако изгубите, няма да се отрази значително на Вашето лично финансово благосъстояние или на институцията.

3. Чуждестранни пазари

Чуждестранните пазари включват различни видове риск от родните пазари на клиента. В някои случаи рисковете ще бъдат по-големи. Потенциалът за печалба или загуба от сделки на чуждестранните пазари или в чуждестранна валута ще бъде засегнат от колебанията във валутните курсове. Такива засилени рискове включват рисковете от политически или икономически обвинения в чужди медии, които могат значително и трайно да променят условията, сроковете, продаваемостта или цената на чуждестранната валута.

4. Поръчки за намаляване на риска или стратегии

Поставянето на някои поръчки (например ордери за 'стоп на загубата' или 'стоп лимити'), които са предназначени да ограничат загубите до определени количества не винаги може да работят, защото пазарните условия или технологични ограничения могат да направят невъзможно изпълнението на такива поръчки. Ако клиентът търгува посредством такива поръчки или стратегия, той го прави с приемането на този риск.

5. Сделки за условни задължения

CFDs и Forex маржин сделките изискват от Вас да правите серия от плащания по стойността на договора, вместо незабавно изплащане на цялата стойност на поръчката. Клиентът може да претърпи пълна загуба на маржина, депозиран с Admiral Markets UK Ltd за установяване или запазване на позицията. Admiral Markets UK Ltd превалутира Вашите отворени позиции без прекъсване през целия работен ден и всяка печалба или загуба се отразяват незабавно в сметката Ви и загубата може да доведе до призоваването Ви да платите значителен допълнителен маржин в кратък срок, за да се поддържат отворените Ви позиции.

Admiral Markets UK Ltd може също да променя своите нива на първоначален маржин и/или условните изисквания за търговия по всяко време, което също може да доведе до промяна на маржина, който се изисква от Вас да се поддържа. Ако не поддържате достатъчен маржин по сметката си по всяко време и/или предоставянето на такива допълнителни средства в рамките на необходимото време, Вашите отворени позиции могат да бъдат затворени на загуба и Вие ще бъдете отговорен за целия произтичащ дефицит.

6. Ливъридж

Докато дериватните инструменти могат да се използват за управление на риска, някои инвестиции са неподходящи за много инвеститори. Търговията с CFDs и Forex носи висока степен на риск. Ливъриджът, който може да се получи при търговията с CFDs и Forex означава, че трябва само да поставите малък депозит, за да започнете търговия с Admiral Markets UK Ltd, въпреки че този малък депозит може да доведе до големи загуби или големи печалби. Сделките с висок ливъридж са предмет на значителни промени в стойността в резултат на относително малки промени в стойността или на нивото на основните или свързаните с пазара фактори.

7. Извънборсови (ОТС) Сделки

При търговията с CFDs Вие спекулирате с промяната на очакваната цена за конкретен базисен актив. Тази търговия не се извършва на регулиран пазар. Вие ще влезете директно в договор с Admiral Markets UK Ltd по отношение на финансовия инструмент или други базисни активи, които искате да търгувате като CFD. Всички отворени позиции с Admiral Markets UK Ltd трябва да бъдат затворени с Admiral Markets UK Ltd и не могат да бъдат затворени с всяка друга страна. Търговията с Извънборсови финансови транзакции може да Ви изложи на по-голям риск от търгуването на регулиран пазар, защото няма пазар на който да затворите отворените позиции и цените и други условия са определени от нас при всички правни и регулаторни изисквания. Извънборсовите транзакции може да увеличат риска с ликвидността и да въведат други значими рискови фактори: може да е невъзможно, например, да се оцени стойността на позиция в резултат от извънпазарна транзакция или да се определи излагането на рисковете. Също така, цените за покупка и продажба не трябва да бъдат котирани от Admiral Markets UK Ltd и, дори когато те са, Admiral Markets UK Ltd може да е трудно да установи справедлива цена, особено когато съответната борса или пазар за основния актив са затворени или спрени. Вие също така сте изложени на риск от евентуален фалит на Admiral Markets UK Ltd; въпреки това, в случай че това се случи ние сме членове на Схемата за обезщетение на финансовите услуги (FSCS): https://www.fscs.org.uk/?&gclid=CPbnz-bQ7bUCFY3LtAodHhMASQ.

8. Цени

Цените, публикувани на платформата на Admiral Markets UK Ltd ('Платформата') може да не отразяват непременно по-широк пазар. Admiral Markets UK Ltd ще избере цените на затваряне да се използват при определяне на маржин изискванията и в периодично маркиране на пазара на позициите в сметката Ви и закриването на тези позиции. Въпреки че Admiral Markets UK Ltd очаква, че тези цени ще бъдат разумно свързани с тези, налични на това, което е известно като междубанков пазар или всеки подходящ обмен или друг финансов пазар ('Референтен пазар'), цените, използвани от Admiral Markets могат да варират от тези, които са достъпни за банките и другите участници на Референтния пазар. Следователно Admiral Markets UK Ltd може да упражнява значителна свобода на действие при определянето на изискванията за маржин и събирането на средствата за маржин. Тъй като продуктите са отчасти свързани с базовия актив Вие трябва да гарантирате, че сте наясно с рисковете включени в това, включително валутните колебания, волатилност и гапове (внезапна ценова промяна, която може да бъде причинена от много фактори, включително, но не изключително, икономически събития, обявления на пазара и периоди, когато търговията с базовия актив не се извършва).

Негарантиран стоп няма да Ви защити от този риск, тъй като той не е незабавен и само предизвиква заповед за затваряне на позицията на най-близката възможна цена.

9. Риск, свързан с уикенда

Различни ситуации, промени или събития може да възникнат през почивните дни, когато пазарите като цяло са затворени за търговия. Това може да доведе до отваряне на пазара при значително различна цена, откъдето е затворил в петък следобед. Вие няма да можете да ползвате Платформата за отваряне или промяна на поръчки през уикенда и в други случаи, когато пазарите по принцип са затворени. Съществува значителен риск stop-loss поръчките поставени за защита на отворените позиции, държани през уикенда да бъдат изпълнени на нива, значително по-лоши от определената цена. Когато прави това, клиентът приема този риск и че те ще понесе отговорност за произтичащия дефицит.

10. Електронна търговия

Търговията с извънборсови договори чрез платформата може да се различава от търговията на други електронни системи за търговия, както и от търговията на обикновен или отворен пазар. Ще бъдате изложени на рискове, свързани с електронната система за търговия, включително провала на хардуера и софтуера и системата за определяне на времето, по отношение на платформата, Вашите системи и инфраструктура за комуникации (например интернет), свързваща платформата с Вас.

11. Търговия в рамките на деня

Търговията в рамките на деня може да доведе до това да сключите множество сделки.

12. Рестрикции при търговия

При определени условия може да е трудно или невъзможно да се ликвидира една позиция. Това може да стане, например, във време на бързи движения на цените, където цената за базовия актив се вдига или пада по време на една търговска сесия до такава степен, че търговията с базисния актив е ограничена или отменена. Когато това се случи, клиентът приема свързания с това риск и че ще понесе отговорността за произтичащия дефицит. Клиентът трябва да е наясно, че при определени обстоятелства Admiral Markets UK Ltd може да се наложи да затвори позиции заради регулаторни или обмени инструкции и като такива Admiral Markets UK Ltd не носи отговорност за всякакви загуби.

13. Комисионни

Преди да започнете да търгувате, трябва да получите подробна информация за всички комисиони и други разходи, за които Вие ще бъдете отговорни, както е посочено на схемата, която е на разположение на интернет страницата на Admiral Markets. Клиентите трябва да се запознаят с потенциалните разходи или задължения, които могат да произтекат от тази позиция, включително, но не само: суапове, корпоративни действия като права, дивиденти, разделяне на акции и др.

14. Несъстоятелност

Всяка клиентска несъстоятелност или фалит може да доведе до ликвидиране или закриване на позициите без Вашето съгласие. Освен това, ще прехвърлите изцяло собствеността и правото на собственост върху част от всички пари, които ще депозирате в Admiral Markets UK Ltd. Това ще представлява сума, необходима за осигуряването на настоящи или бъдещи, настоящи или условни Ваши задължения към Admiral Markets UK Ltd, включително изискванията за допълнително обезпечение. Admiral Markets UK Ltd ще определи сумата, необходима да се обезпечат задълженията към Admiral Markets UK Ltd по свое усмотрение на дневна база (на базата на Вашите ежедневни отворени позиции и търговия, като се вземат предвид пазарните условия), която може да бъде по-голяма от изискванията за марджин. Няма да имате собственически претенции над тази сума пари, които няма да бъдат обект на сегрегация или други задължения по силата на правилата за клиентските пари от време на време по приложимото законодателство и може да се разглеждат от името на Admiral Markets UK Ltd за своя сметка. Такава сума пари могат да бъдат и несъбираеми в случай на несъстоятелност или фалит от страна на Admiral Markets UK Ltd.

15. Комуникация

Admiral Markets UK Ltd не носи отговорност за всякакви загуби, които възникват в резултат на забавена или неприета комуникация, изпратена на клиент от нас под всякаква форма. Клиентът допълнително приема, че Admiral Markets UK Ltd не е отговорен за загубите, възникнали в резултат на неразрешен достъп на трети лица до платформата за търговия, освен в случай на груба небрежност от страна на компанията или нейния персонал. Клиентът е отговорен за съхраняването на всички данни за вход и Admiral Markets настоятелно препоръчва потребителските детайли да не се записват или запазват.

Също така всеки клиент е информиран и приема, че основният метод на комуникация ще бъде в електронен формат, например чрез електронна поща и информация, публикувани на нашите сайтове.

16. Съвети

Admiral Markets UK Ltd не предоставя инвестиционни съвети и е само място на изпълнение. Докато ние можем по нашите разрешителни да правим общи оценки на пазарите, такива оценки не са индивидуални инвестиционни консултации и не вземат под внимание индивидуалните Ви обстоятелства. Всяко решение за търговия се извършва само от Клиента.

Цялата обща информация, която ние предлагаме в нашите анализи, уебинари ('онлайн семинар') и семинари и видеа, вътрешните уебстраници или чрез външни ресурси като YouTube канали, е за обща информация и лични пазарни перспективи на модератор или автор. Тя не е предназначена да бъде и не трябва да се счита за съвет за продаване, купуване или задържане на инструмент за търговия при никакви обстоятелства.

Анализаторите и авторите могат да търгуват или притежават или да инвестират в търговски продукти, като акции, Forex, CFD, суровини, фючърси и други инструменти.

С регулацията ни от MiFID от нас се изисква да оценим целесъобразността на този вид продукти за лице, което предоставя подобна информация като Вашата. Това не означава, че чрез позволяването да си откриете сметка, ние предоставяме индивидуален инвестиционен съвет, че този продукт е в действителност подходящ за Вас във всичките Ви индивидуални обстоятелства - по-скоро ние посочваме, че той може да бъде подходящ за някой, който попада в същата обща категория като средства и опит. За да направим това, ще Ви помолим да предоставите информация относно: Вашия търговски опит и финансовите Ви активи и доходи. Ние не следим от Ваше име, че информацията, която сте предоставили в заявлението е вярна или че финансовото Ви положение остава същото, Клиентите поемат своята отговорност, за да гарантират, че ние разполагаме с всяка информация, която може да повлияе на уместността на продукта.

17. Корпоративни действия: CFDs на акции

Моля, обърнете внимание, че отношението, което получавате по време на корпоративно действие може да бъде по-неблагоприятно, ако притежавате базисния инструмент, защото промените, които може да се наложи да направим са реакционни и на място преди изискваното от корпоративни действия. Затова времето, което имате, за да вземате решения може да бъде значително по-малко; наличните опции могат да бъдат по-ограничени/по-малко изгодни и може да бъдат такива, че няма опция да затворите позицията. Предвид факта, че корпоративни събития често могат да бъдат обявени в изключително кратък срок, може да имате възможност или избор да затворите позиции, за да се избегнат такива последствия и тези действия могат да изискват от вас да осигурите повече средства за покриване на маржина в много кратък срок.

18. Продажба на CFD-та на акции

Заемането на къси позиции с CFDs на акции има допълнителни рискове, които не се отнасят до дългата позиция. Това включва, но не изключително, че ще бъдете задължени да предприемете възможност за покупка от другата страна например проблем на права, в резултат на заемането на къси позиции което може да бъде с неблагоприятни цени или изплащане на сума за обратното изкупуване на правата, изборът на който може да бъде решен от Admiral Markets UK Ltd без приноса Ви, при условията определени от Admiral Markets UK Ltd или вход да се изисква по-кратко предизвестие, отколкото би било относно базисната акция; може да изпитате натиск за обратно изкупуване поради корпоративни действия, борсови заемни условия или регулаторни изисквания/промени, и могат да се появят променливи заемни такси, докато позицията е отворена.

19. Мониторинг на позициите

Това е отговорност на клиента да наблюдава по всяко време отворените позиции и винаги трябва да бъде в състояние да го направи. Въпреки че ние се опитваме да затворим позициите Ви, след като Вашият маржин не е наличен, ние не можем да гарантираме, че това ще бъде възможно и поради това Вие оставате отговорни за всеки дефицит.

Този документ трябва да се чете във връзка с: Политиката за най-добро изпълнение, Общите условия, всеки друг документ, доставян или по друг начин предоставян на клиента на нашия сайт.

20. Дивиденти и корекции на дивиденти за CFD

‘Dividend Adjustment’ - корекция, която се прилага, когато акция преминава ex-дивидентната си дата (включително ex-датата на всеки специален дивидент) на фондовия пазар.

При дълги позиции корекцията на дивидент се кредитира на сметката Ви.

При къси позиции корекцията на дивидента се дебитира от сметката Ви.

Как влияят дивидентите на позиции на индекси или акции?

Когато акция или индекс останат без дивидент, ние правим приспособяване към вашия акаунт, така че позицията Ви да не бъде засегната от спада в цената, която се появява на пазара за тази акция или индекс. Ако сте на позиция за покупка, ние кредитираме Вашата сметка. Ако сте на продажба, ние дебитираме.

Какво се случва когато акция или индекс останат без дивидент?

Когато една компания остава без дивидент (тоест, те плащат дивидент на акционерите) стойността на акцията по принцип ще падне със същата сума като дивидента. Тъй като борсовият индекс се състои от редица компании, спадът на стойността на акциите ще предизвика спад в стойността на индекса.

Защо правим това изчисляване?

Когато цената на определена акция или индекс падне без дивидент, вашите текущи печалба & загуба (P & L) са засегнати. Ако сте пуснали дълги позиции, това означава да пропуснете потенциалната печалба. Ако сте на кратки, това означава вашия P & L да е по-добър, отколкото трябва да бъде.

Предвид факта, че спадът в цените е очаквано пазарно движение, ние трябва да направим преизчисляване (корекция), така че Вашия P & L да не бъде засегнат.

Как изчисляваме дивидента

Изчисляване = размер на позицията Ви x размера на дивидента

Дивидентът ще зависи от компанията или индекса.

Някои индекси нямат корекции на дивидента; те се наричат индекси на общо връщане.

Определение на 'Общия индекс за връщане'

приетите дивиденти се реинвестират, можете ефективно да отчитате акциите в даден индекс, който прави тип А на капиталов индекс, проследявайки както капиталовите печалби на група от акции с течение на времето, и приема че всички парични дистрибуции, като дивиденти се реинвестират обратно в индекса. Следенето на общата възвръщаемост на индекса показва по-точно представяне на изпълнението на индекса. Като не издава дивиденти и вместо това, реинвестира тяхната печалба в рамките на основната компания.

21. Въвеждащи брокери

Admiral Markets не носи отговорност за загуби от сметки на клиенти, въведени чрез трети страни като Въвеждащи брокери.

22. Хеджирани позиции

Хеджирани позиции - моля, имайте предвид, че хеджираните позиции (едновременно дълга и къса позиция на даден финансов инструмент) не може да стабилизират напълно маржин нивото Ви, затова Stop Out на Вашия акаунт може да възникне, дори когато такива хеджирани позиции са поставени. Това може да се случи поради следните обстоятелства:

  1. Печалби/загуби по къси позиции са изчислени с цена Ask, докато печалби/загуби от дълги позиции са изчислени с цена Bid. В ненормални условия за търговия спредът може да се разшири, водейки до загуби по Вашата сметка по-високи от държания маржин, и затова Вашите позиции да бъдат ликвидирани.
  2. Печалбите/загубите по позициите се изчисляват в базовата валута на търгувания инструмент и след това се преизчисляват във валутата на сметката с използването на обменните курсове от платформа. Ако хеджирани позиции са отворени в различно време/цени, тогава печалбите/загубите по сметката може да бъде предмет на валутни колебания на цените, което да доведе до загуби, по-големи от държания маржин и затова Вашите позиции ще се ликвидират.

23. Отказ от отговорност за превода

Уебсайтът на Admiral Markets UK Ltd използва различни инструменти за превод на страниците на този сайт за употреба в други страни. Преводните инструменти ще Ви позволят да разберете общото намерение на оригиналното съдържание, но не винаги ще произвеждат правилен превод. Официалният текст е английската версия на сайта на Admiral Markets UK Ltd https://www.admiralmarkets.com. Всички несъответствия или разлики, създадени в превода не са задължителни и нямат правна сила за целите на съответствието или изпълнението. Ако някакви въпроси възникнат, относно точността на информацията, представена от преведената версия на сайта, моля обърнете се към официалната английска версия на уебсайта. Admiral Markets UK Ltd заявява, че не носи отговорност за точност. Поради сложността на езика и възможността за редица различни преводи и тълкувания на определени думи и фрази, съществуват присъщи ограничения в преводите. Admiral Markets UK Ltd следователно препоръчва, че Вие разглеждате и проверявате превода, произтичащ от използването на тази услуга и не поема отговорност за точността му.