76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Какво са облигации и как да инвестирате в ценни книжа през 2020?

Време за четене: 12 минути

Един от най-популярните активи на финансовите пазари, за които повечето хора са чували са т.нар. облигации. Но макар да са известни за мнозинството, то не са много тези, които знаят всъщност какво е облигация, какви видове облигации съществуват, как да започнат инвестиране в облигации или да си отговорят на въпросите как да купя облигации. Именно на тези въпроси ще Ви отговори тази статия. Да започваме!

Какво са облигации и как да инвестирате в ценни книжа?

Какво е облигация?

Облигации са финансови активи с фиксирана доходност, които осигуряват дългосрочен начин за набиране средства на различни органи и институции. Въпреки че съществуват различни видове облигации, които ще обсъдим в тази статия, то в основата си всички облигации работят по един и същ начин.

Всъщност, всички облигации са вид дълг (дългови ценни книжа). Tе представляват документ за дълг, което е ефективно обещание за плащане, направено от емитента на облигации към притежателя на дългови ценни книжа съгласно условията на инструмента. Емитентът поема задължението, а лицето, което купува дълга, облигационерът, е онзи, който осигурява средствата.

В последствие емитентът на облигации може да използва тези средства, за да финансира какъвто и да е план за изразходване на средства. В замяна на това, плаща фиксирана лихва по дълга на редовни интервали от време за срока на емитираната облигация. В края на срока на дадените дългови ценни книжа се счита, че облигацията е платима. В този момент емитентът връща първоначалната дължима сума (известна като главница).

Дългови ценни книжа - как работят?

Когато правителство, компания или друго юридическо лице иска да събере финансиране за нови проекти и рефинансиране на съществуващи дългове те могат да практикуват емитиране на облигации директно на инвеститорите.

Вземащият заем (емитент) издава дългови ценни книжа, която включва условията на кредита и лихвените плащания, които ще бъдат извършени, както и времето, в което взетите на заем средства (главницата) ще бъдат изплатени (падеж).

Лихвеното плащане (купонът) е част от възвръщаемостта, която притежателите на облигации печелят за заемане на своите средства на емитента. Лихвеният процент, който определя плащането, се нарича купон.

Първоначалната цена на дадена облигация обикновено се определя като номинална стойност. Реалната пазарна цена на облигация зависи от редица фактори: кредитното качество на емитента, продължителността на срока до изтичане и купонния процент в сравнение с общата лихвена среда към момента.

Повечето облигации, след като бъдат емитирани, могат да бъдат продавани от първоначалния собственик на тези дългови ценни книжа на други инвеститори. С други думи казано при инвестиране в облигации, инвеститорът не е задължен да задържи закупените дългови ценни книжа до падежа им.

Обичайно е също така облигациите да бъдат изкупувани от кредитополучателя, ако лихвените проценти намаляват или ако кредитът на кредитополучателя се е подобрил и той може да преиздава нови облигации с по-ниски разходи.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Облигации - характеристики

Повечето видове облигации споделят някои основни характеристики включително:

 • Номинална стойност - паричната сума, която дадена облигация ще струва при падежа.
 • Купон - лихвеният процент, който емитента на облигации ще изплати на базата на номиналната стойност на облигация.
 • Дати на купон - датите, на които емитента ще прави лихвените плащания.
 • Падеж - датата, на която облигацията изтича и емитентът трябва да плати номиналната стойност на притежателя на дълговите ценни книжа.
 • Цена на емитиране - цената, на която емитентът първоначално продава облигации.

Двете основни особености на облигациите - кредитно качество и падеж са определящи фактори за купонния процент. Кредитните рейтинги на дадена компания се определят от агенции като Standard & Poor's, Moody's, Fitch и тн. най-качествените облигации се наричат инвестиционен клас. Облигации, които не се считат за инвестиционен клас се наричат "високодоходни" или "боклук".

Високодоходните облигации носят и по-високи рискове за инвеститорите, именно поради тази причина и техните купонни лихви са по-високи от дългови ценни книжа с "инвестиционен клас".

Емитиране на облигации

Транзакцията, при която се издава нов дълг за купувачите, е известна като първичен пазар, но той е само част от целия пазар на облигации. Има и вторичен пазар, на който емитираните облигации се търгуват между купувачи и продавачи като дългови ценни книжа. Пазарът на облигации е огромен и далеч надвишава стойността на пазара на друг основен финансов актив от фондовите пазари - акциите.

Най-големите емитенти на облигации са правителствата. Правителствата прибягват до емитиране на облигации, за да подпомогнат финансирането на разходите, необходими за подкрепа на техните страни. Другите основни емитенти на дълг с фиксиран доход са банките и корпорациите. По-надолу ще обсъдим държавните и корпоративни облигации.

Облигациите, разбира се, не са единственият вид обезпечение. Дебентура, търговски книжа и тн са други видове дълг. Като цяло облигациите обикновено имат по-дълги срокове от останалите дългови ценни книжа.

Преди да разгледаме някои често срещани видове облигации, нека първо да обобщим някои какво представлява крива на доходност на облигации.

Крива на доходност на облигации

Терминът крива на доходност на облигации (англ. bond yield curve) се дефинира с връзката между краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти по ценни книжа с фиксирана доходност, издадени от дадена държава (държавни облигации). Тази крива може да е графика на доходността по облигации с всякакъв матуритет, от 1 месец до 30 години.

Когато кривата на доходността става по-стръмна, това обикновено отразява очакванията за по-високи лихвени проценти в бъдеще, което сигнализира за бъдещ икономически растеж. А изглаждане на кривата показва очаквания, че икономиката ще се забави, а ако кривата на доходност на облигациите се обърне - това се смята за сигнал за икономическа рецесия.

При нормални обстоятелства графиката на доходността трябва да има форма на възходяща дъга. Все пак има и аномалии като обърнатата крива.

Явлението обърната крива на доходността по облигации се наблюдава, когато дългосрочните облигации предлагат по-ниска доходност от краткосрочните. Тази крива е мечи сигнал, защото означава, че все повече инвеститори се насочват към дългосрочни държавни облигации, считани за активи убежища. Всичко това е за сметка на търсенето на рискови активи като акции например.

На изображението по-долу можете да видите примери за различните видове крива на доходност по облигации на САЩ. Със синьо е маркирана обърната крива на доходността, с оранжево плоска крива, с жълто нормална крива, а черно е отбелязана стръмна крива на доходност по облигации.

Източник: xplaind.com

Тествайте търговията с акции и облигации, и общо над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата демо сметка като кликнете на банера по-долу.

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Облигации и лихви

Има тясна връзка лихвените проценти и облигациите. Тъй като облигациите изплащат периодично определена сума, цената на облигациите се увеличава, когато лихвените проценти падат и цената на дългови ценни книжа се понижава, когато лихвите се повишат.

Поради това цените на пазарите могат да варират спрямо цената на издаване. Те често се използват като показател за средносрочните и дългосрочни очаквания за лихвените проценти.

Така може да стигнем до извода, че ако лихвените проценти на дадена страна се увеличават, то се увеличава съответната доходност по облигациите. И обратното, ако лихвените нива се понижават, то доходността по дадените държавни облигации се понижава.

Видове облигации

В тази част на статиятаще обсъдим четирите основни вида облигации. Това са:

 • Корпоративни облигации
 • Държавни облигации
 • Общински облигации
 • Наднационални облигации.

Корпоративни облигации

Компаниите могат да набират средства по два основни начина: акции и облигации - акции с плаващи цени или емитиране на дълг под формата на корпоративни облигации. Има много причини една корпорация да иска да набере капитал чрез такива методи, включително сливания и придобивания, и да финансира разходите за разширяване.

Повишаването на капитала има своята цена разбира се. В случая при акциите, дружеството се отказва от част от правото на глас и обикновено трябва да изплаща дивидент. В същото време, дадена компания може да извършва емитиране на облигации с широк спектър от падежи. Корпоративните облигации обикновено се отнасят до корпоративен дълг със срок най-малко една година. Вместо това, краткосрочният дълг се нарича корпоративни книжа.

Вторичният пазар на корпоративни облигации най-често е извънборсов (OTC), въпреки че част корпоративния дълг се търгува и на фондовите борси.

Държавни облигации

Държавните облигации са вид държавен дълг, който обикновено е средносрочен или дългосрочен - от няколко години до няколко десетилетия. Това е в противоречие с формите на краткосрочен държавен дълг, като например съкровищни бонове (T-bills). Основните държавни облигации разполагат с много ликвидни борсово търгувани фючърсни договори. Това означава, че те са лесни за търговия от физически лица.

Ето списък на някои основни държавни облигации:

 • US Т-bond (наричани още дългосрочни облигации, които имат дълги падежи, вариращи от 20 до 30 години);
 • US T-notes (средносрочен американски дълг, с падеж от 2 до 10 години);
 • UK Gilts (имат средно- и дългосрочни версии, и двата са вид британски държавен дълг);
 • German bund (известни също като къси облигации, германски дълг с падеж около 2 години);
 • German BOBL (Bundesobligationen, средносрочен германски дълг, за срок от 4,5 до 5,5 години);
 • Италиански държавни облигации (известни също като BTP, Buoni del Tesoro Poliannuali, средносрочни и дългосрочни италиански съкровищни облигации с падеж от 3 години до 30 години).

Въпреки че ликвидността и рискът зависят от въпросното правителство, като правило повечето държавни облигации обикновено са ликвидни и се възприемат като нискорискови, особено за държави с големи стабилни икономики, като например страните от Г-7. Трябва да отбележим, че въпреки това винаги има известен риск.

Например, Русия има 12-ата най-голяма икономика в света (измерена от МВФ и Световната банка през 2016 г.), но все още не изпълнила задълженията си по своя вътрешен дълг от края на 90-те години. Освен това, често обявява мораториум върху външния си дълг (т.е. финансови задължения), когато се намира в икономически затруднения.

Търгувайте ДЗР върху най-популярните американски и немски облигации, и още над 8000 финансови инструмента с регулиран брокер като Admiral Markets. Кликнете на банера отдолу и започнете да ДЗР търговия с облигации!

Търгувайте CFD върху облигации с Admiral Markets

Общински облигации

Общинските облигации са вид под-държавен дълг. В Съединените щати облигациите, емитирани от федералното правителство, са съкровищни книжа (Treasury Notes) и облигации, както бе споменато по-горе. Под федералното равнище, по-малките клонове на правителството също издават дълг, за да финансират своите програми за капиталови разходи.

Дълговите ценни книжа, емитирани от местно самоуправление или агенция, като щати, градове, окръзи и дори училища и летища, които са публична собственост, се наричат общински облигации (muni bonds). Общинският дългов пазар е голям, оценен на няколко трилиона долара. В САЩ лихвите, натрупани по такъв дълг, обикновено са освободени от федерален данък и понякога могат да бъдат освободени от държавния данък.

Наднационални облигации

Наднационалните облигации са дългосрочна форма на дълг, която надхвърля границите на една страна. Те са много подобни на държавния дълг и обикновено имат висок кредитен рейтинг. Добър пример за наднационални облигации са тези, издадени от Европейската инвестиционна банка, дългосрочна кредитна институция, притежавана от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС).

Рейтинг на облигации

Както установихме, облигационерът ефективно отпуска пари на емитента на облигации. Сега, когато става дума за кредитиране на капитали, едно от най-важните неща, които трябва да знаете, е колко надежден е кредитополучателят. Това са местата, където присъстват рейтингите на облигации. Фирми като Moody's и Standard & Poors предоставят услуги за кредитен рейтинг, които имат за цел да помогнат на инвеститорите да направят преценка за това колко е вероятно издателят на дългови инструменти да изпълни задълженията си за плащане.

Най-високият рейтинг е AAA. Облигациите, които са с рейтинг BBB или по-високи, се считат за инвестиционни. Облигациите, чийто рейтинг е BB или по-нисък, се означават като високодоходни, известен също със статус на боклук. Дълг, които има статус на боклук, се счита, че е изложен на по-голям риск от неизпълнение. Това намалява привлекателността му, при останали равни условия. Следователно емитентът на облигации е принуден да определи купон с по-висока ставка, за да привлече средства.

Търговия с облигации

Както бе споменато по-рано, при обсъждането на пазарната цена на облигациите, стойността им е силно обвързана с лихвените проценти. Това прави фючърсите на облигации добър начин за търговия, ако имате представа за бъдещото представяне на лихвените проценти или ако искате да хеджирате експозицията си от лихвен риск.

Точно както Форекс пазара, пазарът на облигации може да бъде раздвижван сериозно от икономически новини. Ако искате да сте в течение с това, което засяга финансовите пазари, можете да разполагате с пакет с всички необходими инструменти като част от Вашата платформа за търговия.

Акции и Облигации

Акции и облигации са едни сред най-популярните инструменти, когато става въпрос за инвестиции. Друг популярен начин за инвестиция са банковите депозити, които обаче изглежда все по-малко привлекателни, поради ниските лихвени нива.

Общото между акции и облигации е, че са ценни книжа, кои се търгуват на финансовите пазари и могат да носят доходност. Въпреки това те са много различни.

Докато акциите са ценни книжа с променлива доходност, то облигациите са с фиксирана. Освен това, много важно е да се знае, че акциите купуват собственост, а облигациите дълг. Това означава, че когато закупите акции на една компания, то вие притежавате дял от нея. А когато закупите облигации, то вие инвестирате в дълг като фактически давате на компанията капитал на заем, за което тя се задължават да изплати лихва след определен срок.

Трябва да отбележим и че акциите са считани за по-рискови ценни книжа от облигациите, тъй като има много фактори, които могат да повлияят върху представянето на акциите на една компания. Но трябва да се отбележи, че освен по-рискови, акциите могат да ви дадат и по-голяма доходност. Докато при облигациите е обратно. При тях риска е по-нисък и доходността също.

Дългови ценни книжа на САЩ

Най-значимите облигации на финансовите пазари са американски облигации. Щатското правителство емитира три вида дългови ценни книжа, за да финансира задълженията си с падеж:

 • до 1 година (T-bills)
 • до 10 години (T-notes)
 • до 30 години (T-bonds)

10-годишните американски облигации са най-широко следения дългов инструмент на финансовите пазари и неговата доходност често се използва като ориентир за други лихвени проценти, като например лихвените проценти по ипотечните кредити.

Доходността по 10-годишните щатски дългови ценни книжа има силна положителна корелация с очакванията за основните лихвени проценти в САЩ. Нарастващите очаквания за вдигане на лихвените нива водят до ръст на доходността по 10-годишните щатски облигации, както и обратното. Правителството на САЩ издава 10-годишни дългови ценни книжа 4 пъти в годината - през февруари, май август и ноември.

Пазарните участници използват доходността по 10-годишните американски облигации не само за изчисляване на доходността на инвестицията, но и лихвите по ипотеките. Този показател може да сигнализира и каква е увереността на инвеститорите. Когато увереността е висока - доходността също се увеличава, тъй като търсенето на облигации намалява. В тези периоди инвеститорите се насочат към по-рискови активи в търсене на по-висока доходност. Обратното също е вярно.

Инвеститорите, които закупуват дългови ценни книжа могат да изберат да ги задържат до падежа им или да ги продадат на вторичния пазар. Няма определен минимален срок за задържането им. Най-популярният метод за търговия и инвестиции в облигации чрез фючърси или чрез договори за разлика (ДЗР) върху фючърси.

ДЗР дават възможност на трейдърите и инвеститорите да отварят позиции с по-голям капитал от този, с който разполагат в сметката си за търговия, както и да печелят и повишаващи и при понижаващи се цени. Admiral Markets предоставя възможност за търговия със ДЗР върху фючърси на 10-годишни американски и немски облигации (Bunds).

По-долу можете да намерите графика на цената на ДЗР на 10-годишните американски облигации (T-notes):

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #USTNote_H0, Дневна графика с диапазон на данните 21 декември 2018 - 21 февруари 2020 година. Изготвена на 21 февруари 2020 в 11:45. Моля отбележете, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Как да купя облигации?

Въпросът, на който все още не сме дали отговор в тази статия, а вероятно много то вас все още се питат е "как да купя облигации?". Можете да започнете инвестиране в облигации само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за инвестиране в облигации.
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка.

За повече информация как да отворите реална сметка за инвестиране в облигации с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Започнете да търгувате ДЗР върху американски и немски облигации, както и още над 8000 финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Вижте още:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets AS (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.