Облигации - Определение и видове

Облигации Admiral Markets

Научете различните видове облигации и как работят

Облигациите са продукти с фиксирана доходност, които осигуряват дългосрочен начин за набиране средства на различни органи и институции. Въпреки че съществуват различни видове облигации, които ще обсъдим в тази статия, всички облигации, фундаментално работят по един и същ начин.

Всъщност всички облигации са вид дълг. С други думи те всъщност представляват: аз ви дължа, което е ефективно платежно обещание, направено от емитента на облигации към притежателя им съгласно условията на инструмента. Емитентът поема задължението, а лицето, което купува дълга, облигационерът, е онзи, който осигурява средствата.

След това емитентът на облигации може да използва тези средства, за да финансира какъвто и да е план за изразходване на средства. В замяна на това, плаща на редовни интервали, фиксирана лихва по дълга за срока на емитираната облигация. В края на срока на този дълг се счита, че облигацията е платима, в който момент емитентът връща първоначалната дължима сума (известна като главница).

Транзакцията, при която се издава нов дълг на купувачите, е известна като първичния пазар, но това включва само част от целия пазар на облигации. Има и вторичен пазар, на който емитираните облигации се търгуват между купувачи и продавачи като дългови ценни книжа. Пазарът на облигации е огромен и далеч надвишава стойността на пазара на акции.

Пазарите на акции и облигации са най-големите финансови пазари на ценни книжа в света.

Отворете реална сметка с Admiral Markets

Започнете да търгувате с над 7000 финансови инструмента с брокер номер 1 в Германия - Admiral Markets

Кой издава най-много облигации (дълг)?

Най-големите емитенти на облигации са правителствата. Правителствата издават дългосрочни държавни облигации, за да подпомогнат финансирането на разходите, необходими за подкрепа на техните страни. Другите основни емитенти на дълг с фиксиран доход са банките и корпорациите. По-надолу ще обсъдим държавните и корпоративни облигации.

Облигациите, разбира се, не са единственият вид обезпечение. Дебентура, търговски книжа и тн са други видове дълг. Като цяло облигациите обикновено имат по-дълги срокове от тези други дългови ценни книжа.

Преди да разгледаме някои често срещани видове облигации, нека първо да обобщим някои ключови термини, които използваме, когато говорим за дългови ценни книжа:

 • Главница - размерът на дълга, който емитентът е приел, и на който плаща лихва на облигационера.
 • Падеж - датата на падежа определя кога главницата трябва да бъде върната на облигационера.
 • Купон - лихвеният процент, който трябва да бъде платен от емитента на облигационера.
 • Доходност - измерва възвръщаемостта, която един инвеститор би получил от дадена облигация. Тя може да се изчисли по повече от един начин, но най-прост е годишната лихва, разделена на преобладаващата пазарна цена на тази облигация.
 • Текуща пазарна цена - стойността на облигациите ще варира в течение на срока, тъй като се търгуват на вторичния пазар.

Облигации и лихви

Има тясна връзка лихвените проценти и облигациите. Тъй като облигациите изплащат периодично определена сума, те стават по-привлекателни, когато лихвените проценти падат и по-малко привлекателни, когато лихвите се повишат. Поради това цените на пазарите могат да варират спрямо цената на издаване. Те често се използват като показател за средносрочните и дългосрочни очаквания за лихвените проценти.

Разбира се, цената на определен тип облигации също ще бъде засегната, ако се променят възприятията по отношение на кредитоспособността на емитента (виж разделът за рейтингите на облигациите по-долу).

Лихвите по 10-годишните щатски държавни облигации, достигнаха ниво от 3% през май, или най-високите им нива от над 3 години насам. Това накара инвеститори и анализатори да се чудят, какъв ще е ефектът на тези лихви върху финансовите пазари?

Растящите лихви, не са нов проблем за пазарите. Лихвите по 10-годишните щатски дългови книжа се повишиха с 30 базисни пункта, само през първия месец на тази година. Този път обаче, повишението им се предопредели от поскъпването на суровините и очакваната инфлация в резултат на това. А инфлацията, се очаква да се бори от Фед с повишение на лихвите.

И най-голямата жертва на потенциалното повишение на лихвите, са именно 10-годишните щатски облигации, които достигнаха най-ниските си нива от над три години насам.

В исторически план, фондовите пазари, са се справяли сравнително добре с растящи лихви, когато ръстът им се е предопределял от добро състояние на щатската икономика, какъвто е случая в момента. Акциите, са се представяли добре, в среда на повишение на лихвите, дори в моменти, когато инфлацията е била умерена.

Безплатен Обучителен Пакет 2018 от Admiral Markets


Научете се как да търгувате с акции и облигации, както и CFD-та върху валутни двойки, индекси, суровини и криптовалути с новия безплатен Обучителен Пакет 2018 на Admiral Markets.

Общи видове облигации (дълг)

В този раздел ще обсъдим четири различни вида облигации. Това са:

 • Корпоративни облигации
 • Държавни облигации
 • Общински облигации
 • Наднационални облигации.

Корпоративни облигации

Компаниите могат да набират средства по два основни начина: акции и облигации т.е акции с плаващи цени или емитиране на дълг под формата на корпоративни облигации. Има много причини една корпорация да иска да набере капитал чрез такива средства, включително сливания и придобивания, и да финансира разходите за разширяване.

Повишаването на капитала има своята цена разбира се. В случая при акции, дружеството се отказва от част от правото на глас и обикновено трябва да изплаща дивидент. В същото време, дадена компания може да емитира дълг с широк спектър от падежи. Корпоративните облигации обикновено се отнасят до корпоративен дълг със срок най-малко една година. Вместо това, краткосрочният дълг се нарича корпоративни книжа.

Вторичният пазар на корпоративни облигации най-често е извънборсов (OTC), въпреки че част корпоративния дълг се търгува на борсата.

Правителствени облигации

Държавните облигации са вид държавен дълг, който обикновено е средносрочен или дългосрочен - от няколко години до няколко десетилетия. Това е в противоречие с формите на краткосрочен държавен дълг, като например съкровищни бонове (T-bills). Основните държавни облигации разполагат с много ликвидни борсово търгувани фючърсни договори. Това означава, че те са лесни за търговия от физически лица.

Ето списък на някои големи държавни облигации:

 • US Т-bond (наричани още дългосрочни облигации, които имат дълги падежи, вариращи от 20 до 30 години);
 • US T-notes (средносрочен американски дълг, с падеж от 2 до 10 години);
 • UK Gilts (имат средно- и дългосрочни версии, и двата са вид британски държавен дълг);
 • German bund (известни също като къси облигации, германски дълг с падеж около 2 години);
 • German BOBL (Bundesobligationen, средносрочен германски дълг, за срок от 4,5 до 5,5 години);
 • Италиански държавни облигации (известни също като BTP, Buoni del Tesoro Poliannuali, средносрочни и дългосрочни италиански съкровищни облигации с падеж от 3 години до 30 години).

Въпреки че ликвидността и рискът зависят от въпросното правителство, като правило правителствените облигации обикновено са ликвидни и се възприемат като нискорискови, особено за държави с големи установени икономики, като например страните от Г-7. Трябва да отбележим, че въпреки това винаги има известен риск.

Например, Русия има 12-ата най-голяма икономика в света (измерена от МВФ и Световната банка през 2016 г.), но все още не изпълнила задълженията си по своя вътрешен дълг от края на 90-те години. Освен това, често обявява за мораториум върху външния си дълг (т.е. финансови задължения), когато се намира в икономическо затруднения.

Безплатна демо сметка от Admiral Markets

Тествайте търговията на финансовите пазари без никакъв риск за вашия капитал с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Общински облигации

Общинските облигации са вид под-държавен дълг. В Съединените щати облигациите, емитирани от федералното правителство, са съкровищни книжа (Treasury Notes) и облигации, както бе споменато по-горе. Под федералното равнище, по-малките клонове на правителството също издават дълг, за да финансират своите програми за капиталови разходи.

Дълговите ценни книжа, емитирани от местно самоуправление или агенция, като щати, градове, окръзи и дори училища и летища, които са публична собственост, се наричат общински облигации (muni bonds). Общинският дългов пазар е голям, оценен на няколко трилиона долара. В САЩ лихвите, натрупани по такъв дълг, обикновено са освободени от федерален данък и понякога могат да бъдат освободени от държавния данък.

Наднационални облигации

Наднационалните облигации са дългосрочна форма на дълг, която надхвърля границите на една страна. Те са много подобни на държавния дълг и обикновено имат висок кредитен рейтинг. Добър пример за наднационални облигации са тези, издадени от Европейската инвестиционна банка, дългосрочна кредитна институция, притежавана от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС).

Рейтинг на облигациите

Както установихме, облигационерът ефективно отпуска пари на емитента на облигации. Сега, когато става дума за кредитиране на капитали, едно от най-важните неща, които трябва да знаете, е колко надежден е кредитополучателят. Това са местата, където присъстват рейтингите на облигации. . Фирми като Moody's и Standard & Poors предоставят услуги за кредитен рейтинг, които имат за цел да помогнат на инвеститорите да направят преценка за това колко е вероятно издателят на дългови инструменти да изпълни задълженията си за плащане.

Най-високият рейтинг е AAA. Облигациите, които са с рейтинг BBB или по-високи, се считат за инвестиционни. Облигациите, чийто рейтинг е BB или по-нисък, се означават като високодоходни, известен също със статус на боклук. Дълг, които има статус на боклук, се счита, че е изложен на по-голям риск от неизпълнение. Това намалява привлекателността му, при останали равни условия. Следователно емитентът на облигации е принуден да определи купон с по-висока ставка, за да привлече средства.

Търговия с облигации (дълг)

Както бе споменато по-рано, при обсъждането на пазарната цена на облигациите, стойността им е силно обвързана с лихвените проценти. Това прави облигационните фючърси добър начин за търговия, ако имате представа за бъдещото представяне на лихвените проценти или ако искате да хеджирате експозицията си от лихвен риск.

Точно като валутните цени, пазарът на облигации може да бъде задвижван значително от икономически новини. Ако искате да сте в течение с това, което засяга финансовите пазари, можете да разполагате с пакет с всички необходими инструменти като част от вашата платформа за търговия. Ето защо бихте искали да опитате безплатно изтегляне на MetaTrader Supreme Edition. MTSE е плъгин за MetaTrader, който значително разширява индикаторите и другите инструменти за търговия в платформата.

Безплатна добавка MetaTrader Supreme Edition

Как ще се отразят високите лихви по 10-годишните държавни облигации върху щатския долар?

Фед смени своя ръководител през февруари и Джером Пауъл, се оказа доста благоприятен за долара. Изказванията Пауъл в началото доведоха до поскъпване на "зелените пари" и дадоха сигнал за по-агресивна политика от страна на ФЕД по отношение на лихвите.

Фед повиши нивата на лихвите три пъти през изминалата година, като според инвеститорите ще направи това още четири пъти през тази. Или поне такива са очакванията на над 50% от пазарните участници. Срещу това стои начало на намаляване на стимулите от страна на ЕЦБ и все още неяснота относно това, кога централната банка на еврозоната ще започне реално да повишава лихвите от текущите им отрицателни стойности…

И все пак, промяната на нагласите за политиката на ЕЦБ, в среда на реални повишения на лихвите от страна на ФЕД, бяха достатъчни, за да дадат силен тласък на еврото спрямо долара, поне през миналата година.

Няма как да не отбележим и факта, че щатският президент Доналд Тръмп, не веднъж обяви подкрепата си за евтин долар. Именно "с това наум", могат да са и последните действия на Тръмп в насока на "търговска война" с Китай. Историята сочи, че традиционно при търговски войни, доларът поевтинява значително.

Трябва да се вземат в предвид и данъчните облекчения, предприети от администрацията на Доналд Тръмп. Те определено допринесоха за поевтиняването на долара в края на миналата година. Нарастването на дефицита на САЩ, кара страната да го финансира със заеми отвън. Това намалява стойността на долара.

Иначе, само по себе си повишението на лихвите по 10-годишните държавни щатски облигации, също имат сериозен ефект върху щатския долар. Само че, за разлика от горепосочените фактори - в посока на поскъпване на "зелените пари". До колко това ще се противопостави на факторите, предопределящи поевтиняването на щатския долар, спрямо останалите основни валути, тепърва предстои да видим.

Започнете да търгувате на финансовите пазари с Admiral Markets

Стартирайте успешна кариера на финансовите пазари като отворите реална сметка с регулиран брокер като Admiral Markets.

Още за финансовите пазари:


Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.