76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Облигации и видове ценни книжа през 2020

Време за четене: 12 минути

Един от най-популярните активи на финансовите пазари, за които повечето хора са чували са т.нар. облигации. Но макар да са известни за мнозинството, то не са много тези, които знаят всъщност какво е облигация, какви видове облигации съществуват и как да практикуват търговия с облигации и ценни книжа. Именно това са основните теми, които ще обсъдим в тази статия. Да започваме!

Облигации и видове ценни книжа през 2019

Какво е облигация?

Облигациите са финансови активи с фиксирана доходност, които осигуряват дългосрочен начин за набиране средства на различни органи и институции. Въпреки че съществуват различни видове облигации, които ще обсъдим в тази статия, всички облигации, фундаментално работят по един и същ начин.

Всъщност всички облигации са вид дълг. С други думи те представляват: аз ви дължа, което е ефективно платежно обещание, направено от емитента на облигации към притежателя им съгласно условията на инструмента. Емитентът поема задължението, а лицето, което купува дълга, облигационерът, е онзи, който осигурява средствата.

В последствие емитентът на облигации може да използва тези средства, за да финансира какъвто и да е план за изразходване на средства. В замяна на това, плаща фиксирана лихва по дълга на редовни интервали от време за срока на емитираната облигация. В края на срока на този дълг се счита, че облигацията е платима. В този момент емитентът връща първоначалната дължима сума (известна като главница).

Транзакцията, при която се издава нов дълг за купувачите, е известна като първичен пазар, но той е само част от целия пазар на облигации. Има и вторичен пазар, на който емитираните облигации се търгуват между купувачи и продавачи като дългови ценни книжа. Пазарът на облигации е огромен и далеч надвишава стойността на пазара на друг основен финансов актив от фондовите пазари - акциите.

Тествайте търговията с акции и облигации, и още над 8000 финансови инструмента за без риск за Вашия капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата демо сметка като кликнете на банера по-долу.

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Емитиране на облигации

Най-големите емитенти на облигации са правителствата. Правителствата прибягват до емитиране на облигации, за да подпомогнат финансирането на разходите, необходими за подкрепа на техните страни. Другите основни емитенти на дълг с фиксиран доход са банките и корпорациите. По-надолу ще обсъдим държавните и корпоративни облигации.

Облигациите, разбира се, не са единственият вид обезпечение. Дебентура, търговски книжа и тн са други видове дълг. Като цяло облигациите обикновено имат по-дълги срокове от останалите дългови ценни книжа.

Преди да разгледаме някои често срещани видове облигации, нека първо да обобщим някои ключови термини, които използваме, когато говорим за дългови ценни книжа:

 • Главница - размерът на дълга, който емитентът е приел, и на който плаща лихва на облигационера.
 • Падеж - датата на падежа определя кога главницата трябва да бъде върната на облигационера.
 • Купон - лихвеният процент, който трябва да бъде платен от емитента на облигационера.
 • Доходност - измерва възвръщаемостта, която един инвеститор би получил от дадена облигация. Тя може да се изчисли по повече от един начин, но най-прост е годишната лихва, разделена на преобладаващата пазарна цена на тази облигация.
 • Текуща пазарна цена - стойността на облигациите ще варира в течение на срока, тъй като се търгуват на вторичния пазар.

Крива на доходност на облигации

Терминът крива на доходност на облигации (англ. bond yield curve) се дефинира с връзката между краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти по ценни книжа с фиксирана доходност, издадени от дадена държава (държавни облигации). Тази крива може да е графика на доходността по облигации с всякакъв матуритет, от 1 месец до 30 години.

Когато кривата на доходността става по-стръмна, това обикновено отразява очакванията за по-високи лихвени проценти в бъдеще, което сигнализира за бъдещ икономически растеж. А изглаждане на кривата показва очаквания, че икономиката ще се забави, а ако кривата на доходност на облигациите се обърне - това се смята за сигнал за рецесия.

При нормални обстоятелства графиката на доходността трябва да има форма на възходяща дъга. Все пак има и аномалии като обърнатата крива.

Явлението обърната крива на доходността по облигации се наблюдава, когато дългосрочните облигации предлагат по-ниска доходност от краткосрочните. Тази крива е мечи сигнал, защото означава, че все повече инвеститори се насочват към дългосрочни държавни облигации, считани за активи убежища. Всичко това е за сметка на търсенето на рискови активи като акции например.

Облигации и лихви

Има тясна връзка лихвените проценти и облигациите. Тъй като облигациите изплащат периодично определена сума, те стават по-привлекателни, когато лихвените проценти падат и по-малко привлекателни, когато лихвите се повишат. Поради това цените на пазарите могат да варират спрямо цената на издаване. Те често се използват като показател за средносрочните и дългосрочни очаквания за лихвените проценти.

Така може да стигнем до извода, че ако лихвените проценти на дадена страна се увеличават, то се увеличава съответната доходност по облигациите. И обратното, ако лихвените нива се понижават, то доходността по дадените държавни облигации се понижава.

Научете се как да търгувате със CFD върху акции и облигации, както и CFD-та върху валутни двойки, индекси, суровини и криптовалути с Обучителен Пакет на Admiral Markets. Вземете Вашия пакет безплатно чрез банера отдолу.

Безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets

Видове облигации

В този раздел ще обсъдим четирите основни вида облигации. Това са:

 • Корпоративни облигации
 • Държавни облигации
 • Общински облигации
 • Наднационални облигации.

Корпоративни облигации

Компаниите могат да набират средства по два основни начина: акции и облигации - акции с плаващи цени или емитиране на дълг под формата на корпоративни облигации. Има много причини една корпорация да иска да набере капитал чрез такива методи, включително сливания и придобивания, и да финансира разходите за разширяване.

Повишаването на капитала има своята цена разбира се. В случая при акциите, дружеството се отказва от част от правото на глас и обикновено трябва да изплаща дивидент. В същото време, дадена компания може да извършва емитиране на облигации с широк спектър от падежи. Корпоративните облигации обикновено се отнасят до корпоративен дълг със срок най-малко една година. Вместо това, краткосрочният дълг се нарича корпоративни книжа.

Вторичният пазар на корпоративни облигации най-често е извънборсов (OTC), въпреки че част корпоративния дълг се търгува и на фондовите борси.

Държавни облигации

Държавните облигации са вид държавен дълг, който обикновено е средносрочен или дългосрочен - от няколко години до няколко десетилетия. Това е в противоречие с формите на краткосрочен държавен дълг, като например съкровищни бонове (T-bills). Основните държавни облигации разполагат с много ликвидни борсово търгувани фючърсни договори. Това означава, че те са лесни за търговия от физически лица.

Ето списък на някои основни държавни облигации:

 • US Т-bond (наричани още дългосрочни облигации, които имат дълги падежи, вариращи от 20 до 30 години);
 • US T-notes (средносрочен американски дълг, с падеж от 2 до 10 години);
 • UK Gilts (имат средно- и дългосрочни версии, и двата са вид британски държавен дълг);
 • German bund (известни също като къси облигации, германски дълг с падеж около 2 години);
 • German BOBL (Bundesobligationen, средносрочен германски дълг, за срок от 4,5 до 5,5 години);
 • Италиански държавни облигации (известни също като BTP, Buoni del Tesoro Poliannuali, средносрочни и дългосрочни италиански съкровищни облигации с падеж от 3 години до 30 години).

Въпреки че ликвидността и рискът зависят от въпросното правителство, като правило повечето държавни облигации обикновено са ликвидни и се възприемат като нискорискови, особено за държави с големи стабилни икономики, като например страните от Г-7. Трябва да отбележим, че въпреки това винаги има известен риск.

Например, Русия има 12-ата най-голяма икономика в света (измерена от МВФ и Световната банка през 2016 г.), но все още не изпълнила задълженията си по своя вътрешен дълг от края на 90-те години. Освен това, често обявява мораториум върху външния си дълг (т.е. финансови задължения), когато се намира в икономически затруднения.

Търгувайте CFD върху най-популярните американски и немски облигации, и още над 8000 финансови инструмента с регулиран брокер като Admiral Markets. Просто кликнете върху банера и започнете да търгувате.

Търгувайте CFD върху облигации с Admiral Markets

Общински облигации

Общинските облигации са вид под-държавен дълг. В Съединените щати облигациите, емитирани от федералното правителство, са съкровищни книжа (Treasury Notes) и облигации, както бе споменато по-горе. Под федералното равнище, по-малките клонове на правителството също издават дълг, за да финансират своите програми за капиталови разходи.

Дълговите ценни книжа, емитирани от местно самоуправление или агенция, като щати, градове, окръзи и дори училища и летища, които са публична собственост, се наричат общински облигации (muni bonds). Общинският дългов пазар е голям, оценен на няколко трилиона долара. В САЩ лихвите, натрупани по такъв дълг, обикновено са освободени от федерален данък и понякога могат да бъдат освободени от държавния данък.

Наднационални облигации

Наднационалните облигации са дългосрочна форма на дълг, която надхвърля границите на една страна. Те са много подобни на държавния дълг и обикновено имат висок кредитен рейтинг. Добър пример за наднационални облигации са тези, издадени от Европейската инвестиционна банка, дългосрочна кредитна институция, притежавана от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС).

Рейтинг на облигации

Както установихме, облигационерът ефективно отпуска пари на емитента на облигации. Сега, когато става дума за кредитиране на капитали, едно от най-важните неща, които трябва да знаете, е колко надежден е кредитополучателят. Това са местата, където присъстват рейтингите на облигации. Фирми като Moody's и Standard & Poors предоставят услуги за кредитен рейтинг, които имат за цел да помогнат на инвеститорите да направят преценка за това колко е вероятно издателят на дългови инструменти да изпълни задълженията си за плащане.

Най-високият рейтинг е AAA. Облигациите, които са с рейтинг BBB или по-високи, се считат за инвестиционни. Облигациите, чийто рейтинг е BB или по-нисък, се означават като високодоходни, известен също със статус на боклук. Дълг, които има статус на боклук, се счита, че е изложен на по-голям риск от неизпълнение. Това намалява привлекателността му, при останали равни условия. Следователно емитентът на облигации е принуден да определи купон с по-висока ставка, за да привлече средства.

Търговия с облигации

Както бе споменато по-рано, при обсъждането на пазарната цена на облигациите, стойността им е силно обвързана с лихвените проценти. Това прави облигационните фючърси добър начин за търговия, ако имате представа за бъдещото представяне на лихвените проценти или ако искате да хеджирате експозицията си от лихвен риск.

Точно като валутния пазар, пазарът на облигации може да бъде раздвижван сериозно от икономически новини. Ако искате да сте в течение с това, което засяга финансовите пазари, можете да разполагате с пакет с всички необходими инструменти като част от вашата платформа за търговия.

Ето защо бихте искали да търгувате облигации с най-добрата платформа за търговия с множество активи - MetaTrader 5 от Admiral Markets. Вземете MetaTrader 5 безплатно като кликнете на банера!

Платформа номер 1 в света за търговия с множество активи от Admiral Markets

Акции и Облигации

Акции и облигации са едни сред най-популярните инструменти, когато става въпрос за инвестиции. Освен това, общото между акции и облигации е, че са ценни книжа и могат да носят доходност. Въпреки това те са много различни.

Докато акциите са ценни книжа с променлива доходност, то облигациите са с фиксирана. Освен това, много важно е да се знае, че акциите купуват собственост, а облигациите дълг. Това означава, че когато закупите акции на една компания, то вие притежавате дял от нея. А когато закупите облигации, то вие инвестирате в дълг като фактически давате на компанията капитал на заем, за което тя се задължават да изплати лихва след определен срок.

Трябва да отбележим и че акциите са считани за по-рискови ценни книжа от облигациите, тъй като има много фактори, които могат да повлияят върху представянето на акциите на една компания. Но трябва да се отбележи, че освен по-рискови, акциите могат да ви дадат и по-голяма доходност. Докато при облигациите е обратно. При тях риска е по-нисък и доходността също.

Дългови ценни книжа на САЩ

Най-значимите дългови ценни книжа на финансовите пазари са американски облигации. Щатското правителство емитира три вида дългови ценни книжа, за да финансира задълженията си: с падеж до 1 година (T-bills); с падеж до 10 години (T-notes) и с падеж до 30 години (T-bonds).

10-годишните американски облигации са най-широко следения дългов инструмент на финансовите пазари и неговата доходност често се използва като ориентир за други лихвени проценти, като например лихвените проценти по ипотечните кредити.

Доходността по 10-годишните щатски дългови ценни книжа има силна положителна корелация с очакванията за основните лихвени проценти в САЩ. Нарастващите очаквания за вдигане на лихвените нива водят до ръст на доходността по 10-годишните щатски облигации, както и обратното. Правителството на САЩ издава 10-годишни дългови ценни книжа 4 пъти в годината - през февруари, май август и ноември.

Пазарните участници използват доходността по 10-годишните американски облигации не само за изчисляване на доходността на инвестицията, но и лихвите по ипотеките. Този показател може да сигнализира и каква е увереността на инвеститорите. Когато увереността е висока - доходността също се увеличава, тъй като търсенето на облигации намалява. В тези периоди инвеститорите се насочат към по-рискови активи в търсене на по-висока доходност. Обратното също е вярно.

Инвеститорите, които закупуват дългови ценни книжа могат да изберат да ги задържат до падежа им или да ги продадат на вторичния пазар. Няма определен минимален срок за задържането им. Най-популярният метод за търговия и инвестиции в облигации чрез фючърси или CFD-та върху фючърси.

CFD-тата дават възможност на трейдърите да отварят позиции с по-голям капитал от този, с който разполагат в сметката си за търговия, както и да печелят и повишаващи и при понижаващи се цени. Admiral Markets предоставя възможност за търговия със CFD-та върху фючърси на 10-годишни американски и немски облигации (Bunds).

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Още за финансовите пазари:

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещите резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.